Si vols ser faller@ de la nostra Falla, reblix el document que s’adjunta en esta pàgina.
Fes-nos-ho aplegar o be per correu ordinari a: Carrer Guillem de Castro, 97-baix, 46008-Valéncia o per correu electrònic a: rrpp@fallatriador.es

Les quotes per a enguany, 2022-2023, són les que es detallen:

QUOTES 2022-2023

FALLER@ TOTAL QUOTA LOTERIA OBLIGADA CONTRIBUCIÓ
ADULTS 300€ 231€ 39€ 30€
JUVENILS (De 14 a 18) 250€ 181€ 39€ 30€
INFANTILS 125€ 125€
NOTA: Els infantils menors de 3 anys no paguen quotes.

LOTERIA DE NADAL I “NIÑO”:
Cada faller@ té l’obligació de quedar-se 78€ en cada sorteig. A l’any, un total de 156€.

  • Si NO ES QUEDA els 78€, té que pagar el donatiu que generen eixes paperetes, és a dir, 15,60€ en cada sorteig. Un total de 31,20€.
  • Si ES QUEDA MENYS de 78€, pagarà el donatiu de la diferència. És a dir, si un faller@ es quedara solament 21€ de loteria, pagaria 11,40€ en lloc dels 15,60€, ya que el restant del donatiu lo ha pagat al quedar-se els 21€. En cada sorteig.
  • Si ES QUEDA MÉS de 78€, lo que es queda de més, a partir dels 78€, la mitat d’eixe donatiu que es genera es per al faller@ i l’atra mitat per a la Falla. És a dir, si per eixemple un faller@ es quedara 156€, se li descontaria de la quota un donatiu de 7,8€. En cada sorteig.

LOTERIA OBLIGADA:

  • Tots els mesos (de maig a abril) la falla juga dos sortejos de loteria, un sorteig ordinari i un obligat. Cada faller@ pot optar per portar-se eixa lotería o no. El donatiu d’un dels sortejos és íntegre per a la falla, l’otre, es desconta de la quota perque ya lo estàs pagant tot els mesos.
  • Per a descontar-se eixos 39€ que formen part de la quota, un faller@ deuria de portar-se en el sorteig obligat (que és el segon) 13 paperetes cada més, si es queda menys de 13 paperetes, òbviament, solament se li desconta de la cuota lo que es porta.

CONTRIBUCIÓ:

  • Cada faller@ pot descontar-se de la quota una contribució de 30€ aportant a la falla 60€ (no és acumulable, és a dir, solament es desconta una volta).
  • Les contribucions poden ser: Ofrenes, anuncis del Llibret, portar fallers/res nous/ves, portar fallers/res d’honor, etc…

La Comissió.