La Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual t’informa sobre la seua Política de Privacitat respecte al tractament i protecció de les senyes de caràcter personal dels usuaris que puguen ser recaptats per la navegació a través del lloc web https://fallatriador.es/valencia.

En este sentit, la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual, garantisa el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de senyes personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Senyes Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Complix també en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’us del lloc Web implica l’acceptació d’esta Política de Privacitat.

1. Identitat del responsable

2. Principis aplicats en el tractament de senyes

En el tractament de les seues senyes personals, el TITULAR aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de senyes:

 • Principi de licitut, llealtat i transparència: El TITULAR sempre requerirà el consentiment per al tractament de les seues senyes personals que pot ser per a un o varis fins específics sobre els que se l’informarà previament en absoluta transparència.

 • Principi de minimisació de senyes: El TITULAR le solicitarà solament les senyes estrictament necessàries per al fi o els fins que els solicita.

 • Principi de limitació del determini de conservació: El TITULAR mantindrà les senyes personals recaptades durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. Informarà a l’USUARI del determini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, el TITULAR revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les senyes personals recaptades seran tractats de tal manera que la seua seguritat, confidencialitat i integritat estiga garantisada.

Deus saber que El TITULAR pren les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autorisat o l’us indegut de les senyes dels seus usuaris per part de tercers.

3. Obtenció de senyes personals

Per a navegar per https://fallatriador.es/valencia no és necessari que facilite cap senya personal.

Els casos en els que sí proporciona les senyes personals són les següents:

 • En contactar a través dels formularis de contacte o en enviar un correu electrònic.
 • En realisar un comentari en una publicació o pàgina.

4. Drets

El TITULAR l’informa que sobre les seues senyes personals té dret a:

 • Solicitar l’accès a les senyes almagassenades.
 • Solicitar una rectificació o la cancelació.
 • Solicitar la limitació del seu tractament.
 • Opondre’s al tractament.

No pot eixercitar el drect a la portabilitat de les senyes.

L’eixercici d’estos drets és personal i per tant deu ser eixercit directament per l’interessat, solicitant-ho directament al TITULAR, lo que significa que qualsevol subscriptor o colaborador que haja facilitat les seues senyes en algun moment, pot dirigir-se a la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual i demanar informació sobre les senyes que té almagasenats i cóm els ha obtingut, solicitar la rectificació dels mateixos, opondre’s al tractament, llimitar el seu us o solicitar la cancelació d’eixes senyes en els fichers del TITULAR.

Per a eixercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició té que enviar un correu electrònic a presidencia@fallatriador.es junt en la prova vàlida en dret com una fotocòpia del N.I.F. o equivalent.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en este cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Senyes, si considera que el tractament de senyes personals que le concernixen infringix el Reglament.

5. Finalitat del tractament de senyes personals

Quan es conecta al lloc Web per a manar un correu al TITULAR, se subscriu al seu bolletí o realisa una contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la que el responsable és la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual. Esta informació pot incloure senyes de caràcter personal com poden ser la seua direcció IP, nom i llinages, direcció física, direcció de correu electrònic, número de teléfon, i una atra informació. En facilitar esta informació, dona el seu consentiment per a que la seua informació siga recopilada, utilisada, gestionada i almagasenada per — Hostinger

Les senyes personals i la finalitat del tractament per part del TITULAR és diferent segons el sistema de captura d’informació:

 • Formularis de contacte: El TITULAR solicita senyes personals entre els que poden estar: Nom i llinages, direcció de correu electrònic, número de teléfon i direcció de lloc Web en la finalitat de respondre les consultes dels Usuaris.

 • Per eixemple, la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual utilisa eixes senyes per a donar resposta a mensages, dubtes, queixes, comentaris o inquietuts que poden tindre els USUARIS relatives a l’informació inclosa en el lloc Web, el tractament de les senyes personals, qüestions referents als texts llegals inclosos en el lloc Web, aixina com qualsevol atra consulta que l’USUARI puga tindre i que no estiga subjecta a les condicions del lloc Web o de la contractació.

Existixen atres finalitats per les que el Titular tracta senyes personals:

 • Per a garantisar el compliment de les condicions arreplegades en la llei aplicable. Açò pot incloure el desenroll de ferramentes i algoritmes que ajuden a este lloc Web a garantisar la confidencialitat de les senyes personals que arreplega.

 • Per a recolsar i millorar els servicis que oferix este lloc Web.

 • Per a gestionar les rets socials. La Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual té presència en rets socials. Si es fa seguidor en les rets socials del TITULAR el tractament de les senyes personals es regirà per este apartat, aixina com per aquelles condicions d’us, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyguen a la ret social que procedixca en cada cas i que ha acceptat prèviament.

 • Pot consultar les politiques de privacitat de les principals rets socials en estos enllaços:

El TITULAR tractarà les seues senyes personals en la finalitat d’administrar correctament la seua presència en la ret social, informar-ho de les seues activitats, productes o servicis, aixina com per a qualsevol atra finalitat que les normatives de les rets socials permeten.

En cap cas el TITULAR utilisarà els perfils de seguidors en rets socials per a enviar publicitat de manera individual.

6. Seguritat de les senyes personals

Per a protegir les seues senyes personals, el TITULAR pren totes les precaucions raonables i seguix les millors pràctiques de l’indústria per a evitar la seua pèrdua, mal us, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció dels mateixos.

El lloc Web està alojat en Hostinger. La seguritat de les senyes està garantisada, ya que prenen totes les mesures de seguritat necessàries per a això. Pots consultar la seua política de privacitat per a tindre més informació.

La Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual informa a l’USUARI de que les seues senyes personals no seran cedides a terceres organisacions, en la salvetat de que dita cessió de senyes estiga amparada en una obligació llegal. En este últim cas, solament es portarà a terme la cessió de senyes al tercer quan la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual disponga del consentiment expresse de l’USUARI.

No obstant, en alguns casos es poden realisar colaboracions en atres professionals, en eixos casos, es requerirà consentiment a l’USUARI informant sobre l’identitat del colaborador i la finalitat de la colaboració. Sempre es realisarà en els més estrictes estàndarts de seguritat.

7. Contingut d’atres llocs Web

Les pàgines d’este lloc Web poden incloure contingut incrustat (per eixemple, vídeos, imàgens, artículs, etc.). El contingut incrustat d’atres web es comporta exactament de la mateixa manera que si haguera visitat l’atra web.

Estos llocs Web poden recopilar senyes sobre vosté, utilisar cookies, incrustar un còdic de seguiment adicional de tercers, i supervisar la seua interacció usant este còdic.

8. Política de Cookies

Per a que este lloc Web funcione correctament necessita utilisar cookies, que és una informació que s’almagasena en el seu navegador web.

En la pàgina Política de Cookies pots consultar tota l’informació relativa a la política de recollida i tractament de les cookies.

9. Legitimació per al tractament de senyes

La base llegal per al tractament de les seues senyes és: el consentiment.

Per a contactar en el TITULAR, subscriure’s a un bolletí o realisar comentaris en este lloc Web té que acceptar la present Política de Privacitat.

10. Categories de senyes personals

Les categories de senyes personals que tracta el TITULAR són:

 • Senyes identificatives.
 • No es tracten categories de senyes especialment protegides.

11. Conservació de senyes personals

Les senyes personals que proporciona al TITULAR es conservaran fins que solicite la seua supressió.

12. Destinataris de senyes personals

Google Analytics és un servici d’analítica web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware cuya oficina principal està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Més informació en: https://analytics.google.com

Google Analytics utilisa “cookies”, que són archius de text ubicats en el seu ordenador, per a ajudar al TITULAR a analisar l’us que fan els USUARIS del lloc Web. L’informació que genera la cookie sobre l’us del lloc Web (incloent la direcció IP) serà directament transmesa i archivada per Google en els servidors d’Estats Units.

En la pàgina de Política de privacitat s’explica com Google gestiona la privacitat pel que respecta a l’us de les cookies i una atra informació.

També pot vore una llista dels tipos de cookies que utilisa Google i els seus colaboradors i tota l’informació relativa a l’us que fan de les cookies publicitàries.

13. Navegació Web

Al navegar per https://fallatriador.es/valencia es poden recollir senyes no identificatives, que poden incloure, la direcció IP, geolocalisació, un registre de cóm s’utilisen els servicis i llocs, hàbits de navegació i atres senyes que no poden ser utilisades per a identificar-ho.

El lloc Web utilisa els següents servicis d’anàlisis de tercers:

El TITULAR utilisa l’informació obtinguda per a obtindre senyes estadístiques, analisar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per a recopilar informació demogràfica.

14. Exactitut i veracitat de les senyes personals

Es compromet a que les senyes facilitades al TITULAR siguen correctes, completes, exactes i vigents, aixina com a mantindre’ls degudament actualisats.

Com a USUARI del lloc Web és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les senyes remeses al lloc Web exonerant a la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual de qualsevol responsabilitat al respecte.

15. Aceptació i consentiment

Com USUARI del lloc Web declara haber segut informat de les condicions sobre protecció de senyes de caràcter personal, accepta i consentix el tractament dels mateixos per part de la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual en la forma i per a les finalitats indicades en esta Política de Privacitat.

16. Revocabilitat

Per a eixercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancelació i oposició té que enviar un correu electrònic a presidencia@fallatriador.es junt en la prova vàlida en dret com una fotocòpia del N.I.F. o equivalent.

L’eixercici d’estos drets no inclou cap senya que la Falla Guillem de Castro, Triador i Sant Pere Pasqual estiga obligat a conservar en fins administratius, llegals o de seguritat.

17. Canvis en la Política de Privacitat

El TITULAR es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats llegislatives o jurisprudenciales, aixina com a pràctiques de l’indústria.

Estes polítiques estaran vigents fins que siguen modificades per unes atres degudament publicades.